Algemene voorwaarden

Identiteit ondernemer:

Ondernemer: Andela Juridisch Management is een eenmanszaak van en geleid door mw. Mr. J.A.M van der Goot-Andela.
Website: www.interim-bedrijfsjurist.nl
Gevestigd te: Sylspaed 6, 8618 NW Oosthem;
Telefoonnummer: +31(0)651473936
E-mailadres: info@interim-bedrijfsjurist.nl
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur.
KvK-nummer: 57140510
Btw-identificatienummer: NL001465550B86
Artikel 1. Algemene bepalingen
1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, ook die op afstand zijn tot stand gekomen, en uitvoering van werkzaamheden door Andela Juridisch Management.
2.Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever elektronisch beschikbaar gesteld, op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Andela Juridisch Management alleen bindend indien en voor zover deze door Andela Juridisch Management uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2. Prijsaanbieding, online juridisch advies en oriënterende gesprekken
1.Uitsluitend de in de prijsaanbieding aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend.
2.Een prijsaanbieding is vrijblijvend en verplicht opdrachtgever en Andela Juridisch Management tot niets.
3.Oriënterende communicatie aangaande een potentiële opdracht is vrijblijvend en verplicht de opdrachtgever tot niets, voor zover de oriënterende communicatie niet meer dan één half uur bedraagt. Indien de oriënterende communicatie meer dan één half uur blijkt te vergen, dan zal deze communicatie als opdracht worden aangemerkt, en kan Andela Juridisch Management hiervoor kosten in rekening brengen bij opdrachtgever op basis van haar uurtarief.
4.Ook indien een oriënterende communicatie overgaat in een concrete juridische adviesverstrekking kan Andela Juridisch Management daarvoor kosten in rekening brengen op basis van haar uurtarief. Een prijsaanbieding verliest haar geldigheid 14 kalenderdagen na de datum van verzending door Andela Juridisch Management.
5.Indien in de prijsaanbieding een datum voor oplevering is gegeven, geldt deze datum enkel als indicatietermijn. Andela Juridisch Management is bevoegd de oplevering uit te stellen, zonder nader bericht, in het geval opdrachtgever het aanbod niet binnen één werkdag aanvaardt na datum van het uitbrengen van de Prijsaanbieding, of indien zich andere omstandigheden voort doen waardoor Andela Juridisch Management redelijkerwijs niet gehouden kan worden aan de datum voor oplevering, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot (te) late betaling van vooruitbetaling van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs.
Artikel 3. Aanvaarding van de overeenkomst tot opdracht
1.De prijsaanbieding wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtgever instemt met de prijsaanbieding, of indien Andela Juridisch Management redelijkerwijs een gedraging van opdrachtgever mag aanmerken als (indruk van) (gewekte) instemming.
2.Andela Juridisch Management behoudt zich het recht voor een opdracht op ieder moment kosteloos te beëindigen indien nieuwe informatie beschikbaar komt die (verdere) uitvoering voor Andela Juridisch Management onder de overeengekomen omschrijving van opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar maken.
3.Na aanvaarding mag de opdracht slechts met instemming van Andela Juridisch Management worden gewijzigd.
Artikel 4. Uitvoering van werkzaamheden
1.Andela Juridisch Management zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Andela Juridisch Management het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende (meer)kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Dit laatste uiteraard met goedkeuring van opdrachtgever.
3. opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle informatie, waarvan Andela Juridisch Management aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Andela Juridisch Management worden verstrekt.
4.Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet tijdig zijn verstrekt, heeft Andela Juridisch Management het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat deze informatie wel zijn verstrekt.
5. Opdrachtgever zal de door Andela Juridisch Management verstrekte resultaten van de opdracht alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. Meer in het bijzonder zal opdrachtgever de door Andela Juridisch Management opgestelde teksten, alleen gebruiken voor de bij de opdracht aangegeven bestemmingen. Bij schending van deze bepaling is Andela Juridisch Management gerechtigd het door haar gehanteerde standaardtarief voor het betreffende gebruik van de resultaten van de opdracht, met een toeslag van 50% voor het ongeautoriseerde gebruik door opdrachtgever, in rekening te brengen, onverminderd het recht van Andela Juridisch Management om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen. Bovendien heeft Andela Juridisch Management in dat geval het recht om de gebruikslicentie ten aanzien van de opgestelde teksten in te trekken.
6.De auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht door of namens Andela Juridisch Management ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten, licenties, privacyverklaringen, disclaimers, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, Prijsaanbiedingen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij Andela Juridisch Management en/of haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die nader worden toegekend.
7.Klachten over uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Andela Juridisch Management. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.
8.Indien opdrachtgever nalaat binnen een redelijke dan wel de in de prijsaanbieding omschreven termijn te reageren op (de) conceptversie(s) van de opdracht, is Andela Juridisch Management gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het daaruit voortvloeiende meerwerk op basis van haar uurtarief.
9.Andela Juridisch Management is na ontbinding dan wel tussentijdse beëindiging door opdrachtgever niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept)adviezen aan opdrachtgever of wie dan ook te verstrekken.
10.De uitkomst van de het online advies op interim-bedrijfsjurist.nl wat gegeven wordt door Andela Juridisch Management is afhankelijk van de invulling door opdrachtgever. Het online advies wordt beschouwd als een oriënterende communicatie zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden.
Artikel 5. Geheimhouding en vertrouwelijke informatie
1.Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de prijsaanbieding vertrouwelijk behandelen.
2.Indien Andela Juridisch Management bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke informatie, is opdrachtgever er bij de verstrekking van deze informatie aan Andela Juridisch Management zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie die Andela Juridisch Management niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke informatie op een veilige wijze aan Andela Juridisch Management over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Andela Juridisch Management om aan haar verstrekte vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
3.Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
1. Alle door Andela Juridisch Management genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf. In dat geval zijn de bedragen inclusief BTW.
2. Andela Juridisch Management zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever. opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
3. Het is Andela Juridisch Management toegestaan opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Het is Andela Juridisch Management tevens toegestaan pas met de uitvoering van haar werkzaamheden aan te vangen wanneer het verschuldigde bedrag (of een overeengekomen deel daarvan) door Andela Juridisch Management is ontvangen. Het uitblijven van betaling hiervan kan gevolgen hebben voor de overeengekomen (oplever)termijn(en), hetgeen voor rekening en risico komt van opdrachtgever.
4. Ingeval van automatische incasso zal de opdrachtgever het rekeningnummer voor automatische incasso zo spoedig mogelijk aan Andela Juridisch Management verschaffen, maar in ieder geval op eerste verzoek aan Andela Juridisch Management. Indien de incasso niet slaagt, is Andela Juridisch Management gerechtigd om € 25,00 (vijfentwintig euro) aan administratiekosten in rekening brengen bij opdrachtgever.
5. De betalingstermijn voor door Andela Juridisch Management verzonden facturen bedraagt 14 (veertien) kalenderdagen na de factuurdatum.
6. Na oplevering van het (eerste) concept dan wel (eerste) concepten van de opdracht is opdrachtgever het gehele c.q. het resterende Prijsaanbiedingbedrag aan Andela Juridisch Management verschuldigd.
7. Indien opdrachtgever een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever direct, na het aflopen van de betalingstermijn, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
8. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn vermeerderd met € 25,= (vijfentwintige euro) administratiekosten, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is opdrachtgever in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en/of indien opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10. Indien opdrachtgever de opdracht na aanvaarding daarvan in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan annuleert, is Andela Juridisch Management gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag bij opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 7. Presentaties
1. Indien de opdracht (mede) strekt tot het verzorgen van een presentatie door Andela Juridisch Management, zijn daarop de aanvullende voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
2. Bij een Presentatie is opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van de door Andela Juridisch Management benodigde faciliteiten (waaronder in ieder geval wordt begrepen Goede presentatieruimte, computers, beamers, internetaansluiting) voor de Presentatie, alsmede voor het afhandelen van de aanmeldingen.
3. Bij een Presentatie heeft opdrachtgever tot 14 (veertien) kalenderdagen voor de (eerste) datum van de Presentatie het recht om de Presentatie te annuleren of te verzetten. Eventuele annulerings– of wijzigingskosten voor reeds geboekte faciliteiten (waaronder mede begrepen reiskosten of hotelovernachtingen ) zijn voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Andela Juridisch Management aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
2. Andela Juridisch Management is slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan Andela Juridisch Management toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
3. Iedere aansprakelijkheid van Andela Juridisch Management voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van informatie, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens een Presentatie en schade wegens door Andela Juridisch Management gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht vormt.
4. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd die door Andela Juridisch Management op grond van de vorige leden kan worden vergoed is gemaximeerd op het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Andela Juridisch Management te zake uitgekeerd wordt, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door opdrachtgever aan Andela Juridisch Management is betaald.
5. De aansprakelijkheid van Andela Juridisch Management wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Andela Juridisch Management onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Andela Juridisch Management ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Andela Juridisch Management in staat is adequaat te reageren.
6. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Andela Juridisch Management of haar bedrijfsleiding.
7. Opdrachtgever vrijwaart Andela Juridisch Management voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.
8. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie, infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel of eigenaar, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Andela Juridisch Management kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
Artikel 9. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Andela Juridisch Management behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer.
3. Andela Juridisch Management zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Andela Juridisch Management een bezwaar passeert, verkrijgt opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.
Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Andela Juridisch Management en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.
Artikel 11. Overige bepalingen
1. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Andela Juridisch Management niet gebonden aan door opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Andela Juridisch Management aangeboden overeenkomst.
2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals fax en email, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
3. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Andela Juridisch Management en opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
4. De opdrachtgever geeft Andela Juridisch Management toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van Andela Juridisch Management in het bijzonder om te gebruiken op haar website.
5. De opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan Andela Juridisch Management, doch in ieder geval op eerste verzoek van Andela Juridisch Management.
6. De registraties in de systemen van Andela Juridisch Management vormen volledig bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door opdrachtgever.
7. Een partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Andela Juridisch Management de andere partij. Andela Juridisch Management mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst echter overdragen aan een moeder, zuster of dochtermaatschappij zonder nadere toestemming van opdrachtgever.

Deze website maakt gebruik van cookies en verzamelt daardoor informatie over uw bezoek om de website te verbeteren (door te analyseren), inhoud van Sociale Media en relevante advertenties te tonen. Zie de privacy verklaring voor meer informatie of ga akkoord door op de knop 'Accepteer' te klikken.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.