Privacyverklaring

Privacyverklaring
Dit is de website van Andela Juridisch Management
Het vestigingsadres is Vuurvlinder 26, 8607 HK te Sneek
Ons postadres is Vuurvlinder 26, 8607 HK te Sneek
Ons emailadres is info@interim-bedrijfsjurist.nl
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 57140510
Het B.T.W.-nummer is NL110505542B01

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld via het contactformulier)

  Voor onze dienstverlenging bewaren wij
  Alle informatie inclusief persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt gebruiken wij voor het aangaan en de uitvoering van onze dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief eventueel bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie. Wij kunnen de overeenkomst niet aangaan of uitvoeren zonder deze gegevens.

  Deze informatie wordt gebruikt
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten aangaande juridische diensten, dit is de grondslag voor de verwerking.
 • Voor de beantwoording en afhandeling van uw vragen die u via het contact- en/of adviesformulier heeft ingediend
 • Voor het analyseren van uw klikgedrag en het optimaliseren van de inhoud van onze website. Deze gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gehouden en niet aan derden verstrekt.
 • Voor de promotie van onze activiteiten onder andere via social media.

  Bewaartermijn
  Wij bewaren de gegevens om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij de gegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren bijvoorbeeld in het kader van de fiscale bewaarplicht (7 jaar).

  Cookies, derden en beveiliging
  Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor google producten zoals adsense en analytics. Cookies worden ook geplaatst door social media bedrijven omdat we deze buttons ter promotie en integratie van onze website hebben opgenomen. Als voorbeeld noemen we Twitter, Facebook, Linkedin en Google. De bedrijven hebben zelf ook een privacybeleid wat u kunt raadplegen. De meeste cookies verlopen na een bepaalde periode automatisch verlopen en registeren dan gegevens van uw bezoek aan onze site meer. U kunt er ook voor kiezen de cookies (eerder) handmatig te verwijderen. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.
  We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
  Om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan nemen we passende technische en organisatorische maatregelen zoals beveiliging van al onze ICT apparaten met een lock en wachtwoord en het versnipperen van kopieën van documenten indien ze niet meer nodig zijn. Verder zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

 • Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid

 • Per email: info@interim-bedrijfsjurist.nl
 • Per telefoon: 0031(0)651473936
 • Per brief: Vuurvlinder 26, 8607 HK te Sneek

  Over communicatie per e-mail
  Als u ons uw email meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt of die nodig is ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

  Over communicatie per brief
  Als u ons uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt of die nodig is ter uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

  Over communicatie per telefoon
  Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te adviseren over de vragen die u online gesteld hebt.
  Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: https://www.bel-me-niet.nl.
  Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
  We behouden ons tevens het recht voor om de bepalingen van dit privacyreglement te wijzigen.

  Privacyrechten
  Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie – bijvoorbeeld als u deze gegevens wenst te gebruiken om uw recht op dataportabiliteit uit te oefenen – gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Ook kunt u ons verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken.
  Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren, aan te vullen, te wissen of te verwijderen. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Ook kunt u uw toestemming voor de verwerking intrekken.
  Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.
  Wilt u meer informatie over privacyrechten? Breng eens een bezoek aan de website van de autoriteit persoonsgegevens.